Ống phát hiện khí nhanh Vinyl acetate

Ống phát hiện khí nhanh Vinyl acetate, CH3CO2CHCH2, Ethenyl acetate, Ethenyl ethanoate, Acetic acid vinyl ester, Vinyl ethanoate, Acetoxyethene, VyAc, VAM, Vinyl acetate monomer, Acetic acid ethenyl ester, 1-Acetoxyethylene là Bộ kit phát hiện hơi khí độc

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản