Test thử nhanh khí Isobutyl acetate

Test thử nhanh khí  isobutyl acetate, 2-methylpropyl ethanoate, β-methylpropyl acetate, 2-Methylpropyl ethanoate, Isobutyl acetate, Isobutyl ester là bộ kit phát hiện hơi khí độc Isobutyl acetate

Nhà sản xuất: Gastec- Nhật bản