Ống phát hiện nhanh khí độc Tetrachloroethylene No.133

Ống phát hiện nhanh khí độc Tetrachloroethylene Cl2C=CCl2 Gastec có thang đo hiệu chuẩn được in trên đó để bạn có thể đọc trực tiếp nồng độ của các chất (khí và hơi) cần đo.

No133L (1-75ppm)

No133HA (7-900ppm)

No133M (2-250ppm) 

No133LL(0.1-9.0ppm)