Ống phát hiện nhanh khí 2-Pentenenitrile CH3CH2CH=CHCN Gastec

Phát hiện nhanh khí 2-Pentenenitrile CH3CH2CH=CHCN, 2-PENTENENITRILE, Pent-2-enenitrile, (E) -2-Pentenenitrile, (E) -Pent-2-enenitrile, (2E) -pent-2-enenitrile, 1-Buten-1-yl cyanide

Nhà sản xuất: gastec – Japan