Phát hiện nhanh khí độc Cyclohexanone

Phát hiện nhanh khí độc Cyclohexanone, (CH2)5CO, C6H10O, oxocyclohexane, pimelic ketone, ketohexamethylene, cyclohexyl ketone, ketocyclohexane, hexanon, Hydrol-O, Sextone, K, Anone

Nhà sản xuất: Gastec