Ống phát hiện khí nhanh Trichloroethylene

Ống phát hiện khí nhanh Trichloroethylene Cl2C=CHCl, Trichloroethylene, Trichloroethene,  1,1,2-Trichloroethene,  1,1-Dichloro-2-Chloroethylene,  1-Chloro-2,2-Dichloroethylene,  Acetylene Trichloride, TCE, Trethylene, Triclene, Tri, Trimar, Trilene, HCC-1120.

Nhà sản xuất: Gastec – nhật bản