Ống phát hiện nhanh khí Tetrahydrofuran

Ống phát hiện nhanh khí Tetrahydrofuran, THF, (CH2)4O, C4H8O, Oxolane, 1,4-Epoxybutane, Oxacyclopentane, Tetrahydrofuran, Butylene oxide, Cyclotetramethylene oxide, Diethylene oxide, Tetra-methylene oxide

Nhà sản xuất: Gastec – Japan