Test thử nhanh khí Isopropyl acetate

Test thử nhanh khí Isopropyl acetate, i-CH3CO2C3H7, Propan-2-yl acetate,  Isopropyl acetate, 2-Acetoxypropane, 2-Propyl acetate, 2-Propyl ethanoate, Propan-2-yl ethanoate là bộ test thử nhanh hơi khí độc Isopropyl acetate

Nhà sản xuất: gatec – nhật bản