Ống phát hiện khí nhanh Styrene

Ống phát hiện khí nhanh Styrene C6H5CH=CH2, Styrenen, C6H5CHCH2, Ethenylbenzene, Styrene, Vinylbenzene, Phenylethene, Phenylethylene, Cinnamene, Styrol, Diarex HF 77, Styrolene, Styropol,

Nhà sản xuất: gatec – nhật bản