Test thử khí nhanh Benzene

Test thử khí nhanh Benzene là bộ kit phát hiện hơi khí độc Benzene  C6H6 được sử dụng trong nhiều ngành khác nhau  như công nghiệp dầu khí – hóa chất,

Nhà sản xuất: Gastec- Nhật bản