Test thử nhanh khí Chloroform

Test thử nhanh khí Chloroform, CHCl3, Trichloromethane, Methane trichloride, Methyl trichloride, Methenyl trichloride, TCM, Freon 20, Refrigerant-20, R-20, UN 1888, là là bộ Bộ kit phát hiện hơi khí độc Chloroform, CHCL3,

Nhà sản xuất: Gastec- Nhật bản