Test thử khí nhanh Butane

Test thử khí nhanh Butane là bộ dụng cụ phát hiện hơi khí độc Butane, C4H10, Tetracarbane, Butyl hydride, Quartane, CH3(CH2)2CH3 được ứng dụng nhiều trong các ngành công nghiệp dầu khí, công nghiệp khai khoáng, thực phẩm, sản suất  ô tô

Nhà sản xuất: Gastec- Nhật bản