Test thử khí nhanh Butyl acetate

Test thử khí nhanh Butyl acetate, n-Butyl acetate, butyl ethanoate, Butyl acetate, Butyl ethanoate, n-Butyl acetate, Acetic acid n-butyl ester, Butile  là bộ test thử nhanh hơi khí độc Butyl acetate

Nhà sản xuất: Gastec- Nhật bản