Phát hiện nhanh khí độc Amines

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Tóm tắt sản phẩm : Phát hiện nhanh khí độc Amines sử dụng bộ dung cụ phát hiện khí nhanh của Gastec cho phép phát hiện nồng độ R-NH2 trong không khí