Phát hiện khí nhanh Acrolein

Phát hiện khí nhanh Acrolein là thiết bị xác định nhanh nồng độ CH2=CH-CHO, Acrolein, CH2CHCHO, C2H4O, Prop-2-enal, Acraldehyde, Acrylic aldehyde, Allyl Aldehyde, Ethylene Aldehyde, Acrylaldehyde trong không khí. Phat hien khi nhanh Acrolein được dùng nhiều trong khu công nghiệp, trong quan trắc môi trường nhà máy dầu khí

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản