Phát hiện khí nhanh hơi khí độc Ammonia

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Tóm tắt sản phẩm : Phát hiện khí nhanh hơi khí độc Ammonia là dụng cụ phát hiện khí nhanh NH3 cho phép xác định phat hien khí nhanh hoi khi doc Ammonia