Đo nhanh khí độc Hydrogen peroxide

Đo nhanh khí độc Hydrogen peroxide là dụng cụ phát hiện khí nhanh  Hydrogen peroxide H2O2 sử dụng trong phân tích đánh giá môi trường. Do nhanh khi doc được sử dụng nhiều trong quan trắc môi trường