Ống phát hiện nhanh khí độc 1-Butanol

Ống phát hiện nhanh khí độc 1-Butanol cho phép xác định nồng độ Butanol, CH3CH2CH2CH2OH, CH3(CH2)3OH, Butan-1-ol, Butalcohol, Butanol, 1-Butanol, Butyl alcohol, Butyl hydrate, Butylic alcohol, Butyralcohol, Butyric alcohol, Butyryl alcohol, n-Butyl alcohol, 1-Hydroxybutane, n-Propylcarbinol trong môi trường.

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản