Phát hiện khí độc phòng thí nghiệm Methylene chloride

Phát hiện khí độc phòng thí nghiệm Methylene chloride, Dichloromethane (DCM, or methylene chloride) CH2Cl2, Methylene chloride, methylene dichloride, Solmethine, Narkotil, Solaesthin, Di-clo, Refrigerant-30 Freon-30, R-30, DCM, UN 1593, MDC

Nhà sản xuất: Gastec – Japan