Phát hiện khí độcMethyl bromide

Phát hiện khí độc Methyl bromide, CH3Br, Bromomethane, commonly known as methyl bromide CH3Br  là dụng cụ phat hien khi doc CH3Br được sử dụng nhiều trong quan trắc môi trường

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản