Phát hiện khí độcMethyl bromide

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Phát hiện khí độc Methyl bromide là dụng cụ phat hien khi doc CH3Br được sử dụng nhiều trong quan trắc môi trường, đánh giá tác động môi trường

Danh mục: