Phát hiện khí Methanol

Phát hiện khí Methanol là bộ dụng cụ phat hien khi được sử dụng nhiều để phát hiện nhanh khí, Methanol, CH3OH, Carbinol, Columbian spirits, Hydroxymethane, Methyl alcohol, Methyl hydrate, Methyl hydroxide, Methylic alcohol, Methylol, Pyroligneous spirit, Wood alcohol, Wood naphtha, Wood spirit

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản