Phát hiện nhanh khí Methacrylonitrile

Phát hiện nhanh khí Methacrylonitrile,  CH2=C(CH3)CN, 2-Methylprop-2-enenitrile, 2-Methylprop-2-enenitrile, Methylacrylonitrile, 2-Cyanopropene, 2-Cyano-1-propene, Isopropenecyanide, Isopropenylcyanid, Isopropene cyanide, C4H5N

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản