Ống phát hiện khí độc 1,2-Dichloroethylene

Ống phát hiện khí độc 1,2-Dichloroethylene,1,2-Dichloroethene, 1,2-dichloroethylene , 1,2-DCE, 1,2-Dichloroethylene, 1,2-DCE, sym-Dichloroethylene là dung cụ ong phat hien khi doc được sử dụng để phát hiện nhanh khí độc ClCH=CHCl

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản