Ống phát hiện khí độc 1,2-Dichloroethylene

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Tóm tắt sản phẩm :Ống phát hiện khí độc 1,2-Dichloroethylene là dung cụ ong phat hien khi doc được sử dụng để phát hiện nhanh khí độc ClCH=CHCl trong môi trường không khí, môi trường làm việc

 

Danh mục: