Phát hiện nhanh khí độc o-Cresol

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Tóm tắt sản phẩm : Phát hiện nhanh khí độc o-Cresol  dụng cụ phat hien khi doc C6H4(CH3)OH được sử dụng trong quan trắc môi trường, phát hiện khí độc trong môi trường

Danh mục: