Phát hiện nhanh khí độc o-Cresol

Phát hiện nhanh khí độc o-Cresol  C6H4(CH3)OH, O-cresol, 2-Methylphenol, 2-Hydroxytoluene, 2-Cresol, o-Cresylic acid, 1-Hydroxy-2-methylbenzene,được sử dụng trong quan trắc môi trường, phát hiện khí độc trong môi trường

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản