Ống phát hiện khí nhanh Methyl methacrylate

Ống phát hiện khí nhanh Methyl metacrylate, CH2=C(CH3)CO2CH3, MMA, CH2=C(CH3)COOCH3, Methyl 2-methylprop-2-enoate, Methyl 2-methylpropenoate, methyl methacrylate, 2-(methoxycarbonyl)-1-propene  là bộ kit phát hiện hơi khí độc Methyl metacrylate

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản