Ống phát hiện khí nhanh ammoniac NH3

Ống phát hiện khí nhanh ammoniac NH3, ống dò khí hiệu ứng mầu, ống phát hiện khí không mầu, ống do khí hiệu ứng mầu