DW-40W100 Tủ lạnh y sinh âm sâu âm 40oC 100 lít

DW-40W100 Tủ lạnh y sinh âm sâu âm 40oC 100 lít được sử dụng để bảo quản keo, mẫu sinh phẩm, thuốc thử và hóa chất xét nghiệm.