DW-40L262 Tủ lạnh y sinh âm sâu âm 40oC, kiểu đứng, 262 lít

DW-40L262 Tủ lạnh y sinh âm sâu âm 40oC, kiểu đứng 262 lít dùng để bảo quản hóa chất, thuốc thử mẫu xét nghiệm cần nhiệt độ âm sâu