DW-40L278 Tủ lạnh y sinh âm sâu âm 40oC – kiểu đứng, 278 lít

DW-40L278 Tủ lạnh y sinh âm sâu âm 40oC – kiểu đứng, 278 lít bảo quản thuốc thử, mẫu tại nhiệt độ âm sâu âm 40oC với độ đồng đều nhiệt độ cao