DW-40L348 Tủ lạnh âm sâu âm 40oC 2 cửa – Tủ lạnh y sinh âm 40oC 348 lít

DW-40L348 Tủ lạnh âm sâu âm 40oC 2 cửa – Tủ lạnh y sinh âm 40oC 348 lít được khuyến cáo sử dụng để bảo quản lượng mẫu lớn với độ đồng đều nhiệt độ cao