DW-40W255 Tủ lạnh y sinh âm sâu âm 40oC 255 lít

DW-40W255 Tủ lạnh y sinh âm sâu âm 40oC 255 lít được sử dụng để bảo quản keo, mẫu sinh phẩm, bảo quản thuốc thử và bảo quản hóa chất xét nghiệm.