Test thử nhanh khí Isobutyl alcohol

Test thử nhanh khí Isobutyl alcohol là bộ dụng cụ phát hiện hơi khí độc isobutyl alcohol , (CH3)2CHCH2OH, 2-Methylpropan-1-ol, Isobutyl alcohol, IBA, 2-Methyl-1-propanol, 2-Methylpropyl alcohol, Isopropylcarbinol được ứng dụng nhiều trong các ngành công nghiệp dầu khí

Nhà sản xuất: Gastec- Nhật bản