Test thử nhanh khí Isopropyl alcohol

Test thử nhanh khí Isopropyl alcohol là ống phát hiện khí nhanh Isopropyl alcohol, Isopropyl Alcohol, CH3CH(OH)CH3, iC3H7OH, Propan-2-ol, 2-Propanol, Isopropanol, Rubbing alcohol, sec-Propyl alcohol, s-Propanol, iPrOH, i-PrOH, Dimethyl carbinol, sử dụng trong các ngành công nghiệp dầu khí

Nhà sản xuất: Gastec- Nhật bản