Phát hiện hơi khí độc Aliphatic hydrocarbons

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Tóm tắt sản phẩm : Phát hiện hơi khí độc Aliphatic hydrocarbons là dụng cụ phát hiện khí nhanh cho phép xác định nồng độ CH2Cl2 trong không khí.