Ống xác định nồng độ ion Đồng 2+ Cu2+ No.284

Ống xác định nồng độ ion Đồng 2+ Cu2+ No.284 Gastec cho phép xác định nồng độ Cu 2+ trong dung dịch với nồng độ 1- 20mg/l với thời gian đo 5 phút