Ống xác định nồng độ ion Fe2+ trong dung dịch No.281

Ống xác định nồng độ ion Fe2+ trong dung dịch No.281 gastec cho phép xác định nồng độ ione Fe2+ Trong dung dịch từ 5 đến 50mg/l với thời gian 5 phút