Ống phát hiện khí nhanh Fluorochlorocarbons

Ống phát hiện khí nhanh Fluorochlorocarbons No.51, No.51H và no.51L dùng để phát hiện nhanh khí Fluorochlorocarbons trong môi trường công nghiệp