Ống phát hiện khí nhanh Polytec tube V

Ống phát hiện khí nhanh Polytec tube V phát hiện được các chất sau: Hydrogen chloride, Phosgene, Chlorine, Sulphur dioxide, Nitrogen dioxide, Hydrogen sulphide, Hydrogen cyanide, Carbon monoxide, Hydrogen, Hydrogen phosphide, Acetylene, Ethylene.