hydrogen sulfide H2S, Hydro sulfid, hydro sulfua

Hiển thị tất cả 9 kết quả

hydrogen sulfide H2S, Hydro sulfid, hydro sulfua, sunfan, Hiđrô sunfua, sunfua hiđrô

Hydro sulfua (công thức hóa học: H2S) là hợp chất khí ở điều kiện nhiệt độ thường, có mùi trứng thối, rất độc. Trong tự nhiên H2S có trong một số nước suối, trong khí núi lửa, khí thoát ra từ các chất protein bị thối rữa.


hydro sulfua, sunfan, Hiđrô sunfua, sunfua hiđrô