Ống phát hiện khí nhanh Polytec I

Ống phát hiện khí nhanh Polytec I sử dụng để phát hiện các hợp chất khí hữu cơ và vô cơ trong các nhà máy công nghiệp, các khí đó có thể là Carbon monoxide  CO, Carbon disulphide Cs2, Hydrogen sulphide H2S, Acrylonitrile C3H3N,  Acetylene C2H2, Acetone C3H6O, Ethylene C2H4,  Gasoline, Cyclohexane C6H12,  Styrene C8H8, Trichloroethylene C2HCl3, Toluene C7H8, Xylene C8H10, tert-Butyl alcohol C8H10O, Propane C3H8, Propylene C3H6, n-Hexane C6H14, Benzene C6H6