Ống phát hiện khí nhanh 1,1,1-Trichloroethane

Ống phát hiện khí nhanh 1,1,1-Trichloroethane là Dụng cụ quan trắc hơi khí độc 1,1,1-trichloroethane, methyl chloroform, chloroalkane. TCE, methyl chloroform, chlorothene, Solvent 111, R-140a, Genklene.

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản