Ống phát hiện nhanh khí độc Tert-Butyl mercaptan

Ống phát hiện nhanh khí độc tert-Butyl mercaptan (CH3)3CSH, 2-Methylpropane-2-thiol, t-BuSH, 2-Methylpropane-2-thiol, 2-Methyl-2-propanethiol, tert-Butyl mercaptan là bộ ống phát hiện nhanh khí tert-Butyl mercaptan để xác định, kiểm tra, định tính, định lượng, quan trắc thành phần khí trong môi trường

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản