Phát hiện khí hơi thủy ngân

Phát hiện khí hơi thủy ngân Mercury vapour  HG No.40 là ống phát hiện khí nhanh được sử dụng để kiểm tra, xác định, định tính, định lượng, quan trắc thành phần khí trong môi trường, khu công nghiệp, ngành thực phẩm, môi trường làm việc, bệnh viện, phòng thí nghiệm

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản