Phát hiện khí hơi thủy ngân

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Phát hiện khí hơi thủy ngân Mercury vapour là ống phát hiện khí nhanh được sử dụng để kiểm tra, xác định

Danh mục: