Phát hiện khí 2-Butanol

Phát hiện khí 2-Butanol là dụng cụ phat hien khi doc được sử dụng để phát hiện nhanh khí butanol, Butan-2-ol, sec-Butanol, sec-Butyl alcohol, 2-Butanol, 2-Butyl alcohol, trong môi trường không khí, trong môi trường làm việc

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản