Kiểm tra khí độc Methyl isobutyl ketone

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Kiểm tra khí độc Methyl isobutyl ketone  là dụng cụ ống phát hiện khí nhanh dùng để kiem tra khi doc (CH3)2CHCH2COCH3 trong không khí

 

Danh mục: