Kiểm tra khí độc Methyl isobutyl ketone

Kiểm tra khí độc Methyl isobutyl ketone, Methyl isobutyl ketone, MIBK, (CH3)2CHCH2C(O)CH3, 4-Methylpentan-2-one, 4-Methyl-2-pentanone, Isopropylacetone, Hexone, Isobutyl methyl ketone, 2-Methylpropyl methyl ketone, 4-Methyl-2-oxopentane, MIK, Isobutylmethyl ketone, MIBK, Isohexanone

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản