Ống xác định nồng độ Nikel Ni trong dung dịch No.291

Ống xác định nồng độ Nikel Ni trong dung dịch No.291 gastec cho phép xác định nồng độ Ni từ khoảng 5 đến 50mg/l