Ống xác định nồng độ ion Chromium 6 ion Cr6+ No.293

Ống xác định nồng độ ion Chromium 6 ion Cr6+ No.293 gastec cho phép xác định nồng độ ion Chromium VI Cr6+ trong dụng dịch, cho phép định lượng ion Cr6+