Ống phát hiện nhanh khí độc Propyl acetate

Ống phát hiện nhanh khí độc Propyl acetate, CH3CO2C3H7, Propyl ethanoate, Acetic acid propyl ester, n-Propyl ethanoate, n-Propyl acetate, n-Propyl ester of acetic acid, là bộ sản phẩm của test thử nhanh hơi khí độc

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản