Ống phát hiện nhanh Formaldehyde HCHO Gastec

Test thử nhanh khí Formaldehyde, HCHO, Methanal, Methyl aldehyde, Methylene glycol, Methylene oxide, Formalin (aqueous solution), Formol, Carbonyl hydride

Nhà sản xuất: Gastec- Nhật bản