Ống phát hiện khí nhanh Sulfuryl fluoride, SO2F2 no.231

Ống phát hiện khí nhanh Sulfuryl fluoride,  SO2F2 no.231 Sulfuryl fluoride, Sulfonyl fluoride, Sulfur dioxide difluoride, Sulphuryl fluoride, Sulfuryl difluoride,  Vikane cho phép xác định nồng độ SO2F2 từ 1- 20ppm